ទីភ្នាក់ងារបារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំកម្ពុជា

 

 

 

ទីភ្នាក់ងារបារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍

បានអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៣

ចង់ដឹងបន្ថែម

AFD
គំរោងនានា

 

ទីភ្នាក់ងារបារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្តោតជំនួយរបស់ខ្លួនជាអាទិភាព ទៅលើវិស័យកសិកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការគាំទ្រដល់វិស័យផលិតកម្ម និងការ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ចង់ដឹងបន្ថែម

គំរោងនានា

News

 
 
1 
2  3  4  5   ... 
 
 
Archives

Test