Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam, Tác động và Thích ứng

published in October 2021
  • logo linkedin
  • logo email
Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam, Tác động và Thích ứng

Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới đối với biến đổi khí hậu. Bộ TN&MT, AFD và IRD đã thực hiện một hợp tác khoa học quan trọng thông qua dự án GEMMES Việt Nam với mục tiêu chung là hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu liên quan đến tác động và thích ứng. Được tài trợ bởi Quỹ 2050 và nhân dịp đặc biệt của COP26, báo cáo này thể hiện một mong muốn chung trong việc phát triển tầm nhìn dài hạn về các vấn đề kinh tế, xã hội và lãnh thổ đảm bảo sự phát triển bền vững cho Việt Nam. 

pdf : 13.65 MB
author(s) :
Thanh Ngo-Duc
Manh Hung Nguyen
Emmanuel Pannier
Alexis Drogoul
Thi Phuong Linh Huynh
Thuy Toan Le
Thi Thu Ha Nguyen
Truong Toan Nguyen
Tu Anh Nguyen
Frédéric Thomas
Chi Quang Truong
Quoc Tanh Vo
Canh Toan Vu
available also in : en vi
13.65 MB (pdf)
téléchargé 4308 fois